Nieuwsbrief | Het Spoorbeeld beschrijft het ontwerp- en vormgevingsbeleid van de spoorsector.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Je ontvangt deze email omdat je bekend bent met Bureau Spoorbouwmeester of één van onze
medewerkers. Schrijf je uit mocht je deze email niet meer willen ontvangen.
Spoorbeeld
aanmelden  |  afmelden
 
Nieuwsbrief
12 juli 2018
Sinds 1 januari 2018 zit ik anders in de trein en wandel ik anders door de stations. Als verwende Nederlander nam ik het hoge niveau van ons spoor altijd voor lief. Nu zit ik ineens midden in de timmerwinkel en kijk ik mee achter de schermen van de ‘spoorse’ werkelijkheid. 
  
In deze nieuwsbrief kijken we terug naar een prachtig jaar en werpen we een blik op de toekomst. 
De afgelopen tijd heb ik met veel mensen gesproken. Dat heeft geleid tot vijf speerpunten die de komende jaren een belangrijke rol zullen spelen in het werk van Bureau Spoorbouwmeester. In deze nieuwsbrief presenteren we ze. Daarnaast maken we van de gelegenheid gebruik u te informeren over ontdekkingen die we doen en de voortgang die we maken. 
  
Schroom niet contact te zoeken met de mensen van het bureau, wij zijn er voor u! 
  
Eric Luiten 
Spoorbouwmeester
Jaarbericht 2017 is gereed
In ons Jaarbericht blikken we terug en ook een klein beetje vooruit. Naast een bondig overzicht van vrijwel alle projecten en programma’s waar ons bureau in 2017 aan werkte, bevat het Jaarbericht het essay Van Spoorkaart naar Spooratlas en een voorwoord van Spoorbouwmeester Eric Luiten waarin hij de opgaven van vandaag en morgen verkent. Kijk voor het Jaarbericht 2017 op onze website en lees het online. Lees verder
 
De speerpunten van Bureau Spoorbouwmeester
 
Speerpunt Duurzaamheid
De zoektocht naar duurzame en houdbare oplossingen werkt door op de inrichting, vormgeving en het beheer van gebouwen en terreinen. Wat zou de ruimtelijke expressie van circulair, energieneutraal en biodivers bouwen moeten zijn? Wat betekent dit voor het Spoorbeeld en de omgang met ons stationserfgoed? We verkennen het in 2018 en werken het uit in concrete aanbevelingen.
 
Speerpunt Gebiedsontwikkeling
De laatste jaren zien we een enorme ruimtelijke spin-off van publieke investeringen in de grote stations. Welke generieke wetmatigheden en welke specifieke verschijnselen herkennen we? Welke lessen kunnen we trekken? En hoe zijn daar strategische, proactieve noties aan te verbinden? In 2018 zetten we de zaken op een rij en in 2019 rapporteren we aan NS en ProRail.
 
Speerpunt Corridorvorming
Zeker op de schaal van de ‘Hollandse metropolen’ is corridorvorming een aantrekkelijke ruimtelijke strategie. Van ProRail en NS wordt een visie verwacht waarin kansen en beperkingen van spoorbeheer en reizigersvervoer in verband gebracht worden met corridorvorming. Bureau Spoorbouwmeester wil bijdragen aan het onderzoek naar de ruimtelijke en functionele profilering van ov-knooppunten en van stations, en de regionale differentiatie die daaruit voortvloeit vertalen in termen van inrichting en vormgeving.
 
Speerpunt Kwaliteitsborging
Publiek opdrachtgeverschap is onderhevig aan een herverdeling van verantwoordelijkheid in de richting van marktpartijen. De ideale borging van architectonische en omgevingskwaliteit lijkt nog niet uitgekristalliseerd. We willen scherper gaan formuleren hoe het streven naar kwaliteit operationeel wordt gemaakt. Dit speerpunt wordt uitgewerkt in samenspraak met ontwerpers en adviseurs bij de afdeling Procurement en met collega’s bij het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat.
 
Speerpunt Spoorbeeld 2020
Het Spoorbeeld beschrijft het actuele ontwerp- en vormgevingsbeleid van de spoorsector voor iedereen die in de context van het spoor werkt. In 2020 halen we bij alle bovengenoemde speerpunten de resultaten op en verankeren deze in het Spoorbeeld 2020, zodat deze ons weer verder kunnen helpen bij ruimtelijke vraagstukken in de constant verandererde 'wereld van het spoor'. Het plan is om november 2020 het vernieuwde Spoorbeeld te lanceren.
Lees hier verder over de speerpunten op de Spoorbeeldwebsite.
Inspiratie
Spoor = corridor
Spoor = corridor laat zien dat het spoor een aantrekkelijk perspectief biedt op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland. Al in de 19e eeuw was het spoor bepalend voor de ontwikkeling van ons land. In de 21e eeuw geeft het opnieuw een antwoord op de ruimtelijke en economische uitdagingen waar we voor staan. Met dit essay dat Jan Duffhues in opdracht van ons bureau schreef, houdt Bureau Spoorbouwmeester een pleidooi voor het denken en werken buiten de eigen kokers zodat synergie gevonden wordt tussen spoor, station en omgeving.
Benieuwd naar het essay? Lees verder
 
Samenwerken in de stationsomgeving
Eric Luiten sprak onlangs op de Dag van de Rail over Hartelijk Welkom, een uitnodiging en handreiking om met z'n allen een gezamenlijk plan te maken. 'Veilige, aangename, opgeruimde stationsgebieden met heldere looproutes en rijk aan voorzieningen maken van station en omgeving een 'place to be'; een plek om te verblijven en te ontmoeten', aldus de Spoorbouwmeester.
Hartelijk Welkom wil inspireren tot integraal ontworpen stations en stationsomgevingen met een hoge ruimtelijke kwaliteit. Wil je weten wat de stand van zaken is? Lees verder
 
Twitter   Linkedin
Ons postadres is:
Bureau Spoorbouwmeester |  Postbus 2038 | 3500 GA Utrecht
  Ons bezoekadres is:
De Inktpot G5 | Moreelsepark 3 | 3511 EP Utrecht | T: 088 231 5 111